Gina Cook Chiodo
myfirstname on cesine.ca

My web presence

+Gina
Facebook Me
I'm also Linkedin
In the blogosphere
YouTube Watchmes
Coding socially on GitHub
Contributing to Wikipedia since 2005
Accepting donations since 2003 on SourceForge ;)


Click to view a Minimal eye tracking experiment
IPA test:
həva əɷr surəɟ ɩs bat pər ɟʱəgəɽ rəhe tʰe kɩ həm donõ mẽ zjada taqətvar kəɷn həɩ. ɩtne mẽ gərəm coɣa pəɩhne ek mɷsafɩr ɷdʱər a nɩkla. ɩn donõ mẽ jɩ ʈhəɩra kɩ ɟ koi pəɩhle mɷsafɩr ka coɣa ɷtərva le, vohi zjada taqətvar səmɟʱa ɟaega. ɩs pər həva zor ke sath cəlne ləgi, pər vɷ ɟjũɟjũ zor mẽ bəɽʱti gəi, tũtũ vɷ mɷsafɩr əpne bədən pər coɣeko əɷr bʱi zjada ləpeʈta gəja. axɩr mẽ həva ne əpni koʃcʃ choɽ di. pʰɩr surəɟ tezi ke sath nɩkla, əɷr ɷs mɷsafɩr ne ɟʱəʈ se əpna coɣa ɷtar dia. ɩs lie həva ko manna pəɽa kɩ ɷn donõ mẽ surəɟ hi zjada zəbərdəst həɩ.

Inuktitut test:
ᐊᕐᓗᑐᒃ ᐊᐃᐱᓕ ᓂᓪᓕᕋᔪᐃᑦᑑᓚᐅᕐᐳᖅ. ᐅᔾᔨᕐᓇᑦᓴᐅᑎᒋᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᕆᐊᖃᖏᑦᑐᕐᓘᓐᓃᑦ. ᑭᓱᐊᓂ, ᐋᕐᓗᑐᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓚᐅᕆᕗᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᑐᕐᓱᓂ (ᐊᖅᑯᑎᖃᖅᓱᓂ). ᑎᑎᕋᕈᓯᒥᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ, ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕈᓯᒥᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᓇᐃᑦᑐᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᐊᖏᑎᒍᑦ, ᓴᖅᑭᑎᕆᔪᓐᓇᕐᑐᒻᒪᕆᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ. ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓂᑯᑦ, ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨᐅᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓂᑯᑦ, ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᔪᖅ.
ᓱᕈᓯᐅᓪᓗᓂ, ᑲᒃᑲᓈᖑᑦᓱᓂ, ᐊᕐᓗᑐᒃ ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓚᒥᓂ ᓄᓇᒃᑯᑦ, ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐃᖏᕐᕋᕙᑦᓱᑎᓪᓗ ᕿᒧᒃᓯᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᓇᐅᒪᕙᓚᐅᕐᑐᑦ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᒥᑦ ᐃᒪᕐᒥᓪᓗ. ᒪᒃᑯᑦᑐᑯᓘᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕ ᕿᒪᐃᒋᐊᖃᓚᐅᕐᓯᒪᒐᓗᐊᕐᓱᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒥᓂᒃ ᐊᑐᑕᑐᖃᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᓕᕋᒥ, ᐊᕐᓗᑐᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᑦᓯᐊᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᒍᑎᖃᒻᒪᕆᐊᓂᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᖏᓐᓂᒃ.

If the unicode isnt displaying, go to Tools>>Internet Options...>Fonts, chose either Lucida Sans Unicode or, if you want a more complete font you can install this font, and then choose it instead.


Interests

I am interested in morphological parsing for agglutinative languages such as Turkish and Inuktitut. Click on the image below to see my final project for Statistical Natural Language Processing.

I am interested in non-language-specific identification tasks. Click on the image below to see my ontology which was my final project for Semantic Web.


LaTeX command:
\newcommand{\denote}[1]{[\hspace{-.02in}[{\bf #1}]\hspace{-.02in}]}

To use:
\denote{Ann walks}

LaTeX command for expandable double brackets:
\newcommand{\denoteexpand}[1]{$\left[\hspace{-.06in}\left[#1\hspace{-.5in}\right]\hspace{-.06in}\right]$}

To use the expandable brackets type:
\denoteexpand{\Tree[.S Ann walks ]}

My LaTeX for Lingustics tutorial


PowerPoint Source for Exploring Partially Ordered Sets (posets) Sizes: 3-7 and Pow(Pow(a,b,c)


My Hittite font: sample


Guidebook for the Donau Bike Path from Passau to Vienna to Bratislava (140pages)
Donauradweg von Passau bis Bratislava, Donauradweg II, Danube cycle route in Northern Austria


Teaching

Winter 2009 SOEN229 - System Software (TA for Dr. Fancott)
Winter 2009 SOEN498a - Web Programming (TA for Dr. Lam)
Spring 2007 LING101 - Introduction to Linguistics (TA for Dr. Hurewitz)
Fall 2006 LING101 - Introduction to Linguistics (TA for Dr. Bruening)

Research Assistant

Fall 2007 RA for Dr. Kendeou: Cognitive processes in Reading Comprehension
Fall 2005 RA for Dr. Bruening: Materials for the Investigation of Quantification in Passamaquoddy

Presentations

2011      (with A. Marquis and A. Achim) "Aphasia Assessment on Android: recording voice, eye-gaze and touch for the BAT," Academy of Aphasia 49th Annual Meeting, Montréal.

2011      (with S. Kattoju) "Eliciting evolving information structure and audienceless vs. audience oriented prosodies: experimentation on Android tablets," ETAP2 - Experimental and Theoretical Advances in Prosody, Montréal.

2011      "PDftoAudioBook" DemoCamp, Canadian University Software Engineering Conference, Montréal.

2008      "Word features and word concatenation." 6th Interdisciplinary Graduate Student Research Symposium, McGill University, Montréal.

2007      "The Structure of Hindi Long Distance Agreement." Guest Lecture for Advanced Syntax, Concordia University, Montréal.

2006      (with L. Spinu). "An Acoustic Description of Palatalization in Romanian." Paper presented at the Seoul International Conference on Linguistics, Seoul National University, Seoul.
Listen to the Data: All
Postalveolars Back Plain Front Palatalized
Dentals Back Plain Front Palatalized
Labials Back Plain Front Palatalized
There's more in my Academic CV...